لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 پترو کيان شوشتر 2 داماش گيلانيان 1 1395/10/14
هفته 4 داماش گيلانيان 2 پترو کيان شوشتر 1 1395/07/03