لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 19 شهرداري کاشان 4 داماش گيلانيان 0 1395/11/11
هفته 8 داماش گيلانيان 1 شهرداري کاشان 1 1395/08/10