لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 17 شهرداري اروميه 0 داماش گيلانيان 1 1395/10/27
هفته 6 داماش گيلانيان 1 شهرداري اروميه 2 1395/07/24