لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 شهرداري کاشان 0 پترو کيان شوشتر 2 1395/09/06
هفته 1 پترو کيان شوشتر 1 شهرداري کاشان 1 1395/06/09