لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 شهرداري ماهشهر 0 پترو کيان شوشتر 1 1395/10/08
هفته 3 پترو کيان شوشتر 2 شهرداري ماهشهر 2 1395/06/28