لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 شهرداري فومن 3 پترو کيان شوشتر 2 1395/09/18
هفته 22 پترو کيان شوشتر 1 شهرداري فومن 2 1395/12/04