لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 19 شهيد کريمي جويبار 0 پترو کيان شوشتر 0 1395/11/11
هفته 8 پترو کيان شوشتر 2 شهيد کريمي جويبار 0 1395/08/10