لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 21 شهرداري اروميه 1 پترو کيان شوشتر 1 1395/11/28
هفته 10 پترو کيان شوشتر 1 شهرداري اروميه 1 1395/08/22