لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 شهرداری بندرعباس 2 پترو کيان شوشتر 2 1395/10/20
هفته 5 پترو کيان شوشتر 1 شهرداری بندرعباس 1 1395/07/17