لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 9 شاهين شهرداري بوشهر 3 باني گستر کيش 0 1395/08/16
هفته 20 باني گستر کيش 0 شاهين شهرداري بوشهر 3 1395/11/19