لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 کارا شيراز 2 شاهين شهرداري بوشهر 0 1395/10/06
هفته 3 شاهين شهرداري بوشهر 1 کارا شيراز 0 1395/06/28