لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 18 شهرداري همدان 3 شاهين شهرداري بوشهر 0 1395/11/04
هفته 7 شاهين شهرداري بوشهر 2 شهرداري همدان 2 1395/08/01