لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 سردار بوکان 1 شاهين شهرداري بوشهر 1 1395/10/20
هفته 5 شاهين شهرداري بوشهر 3 سردار بوکان 1 1395/07/17