لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 آلومينيوم هرمزگان 1 شاهين شهرداري بوشهر 1 1395/09/06
هفته 1 شاهين شهرداري بوشهر 3 آلومينيوم هرمزگان 0 1395/06/09