لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 قشقايي شيراز 4 شهباز نوژان البرز 0 1395/08/22
هفته 23 شهباز نوژان البرز 0 قشقايي شيراز 3 1395/11/24