لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 قشقايي شيراز 1 کارون اروند خرمشهر 2 1395/08/05
هفته 21 کارون اروند خرمشهر 3 قشقايي شيراز 0 1395/11/09