لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 14 آينده سازان برق جديد فارس 1 قشقايي شيراز 2 1395/09/17
هفته 1 قشقايي شيراز 0 آينده سازان برق جديد فارس 0 1395/06/09