لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 کيميا فرايند تهران 2 قشقايي شيراز 0 1395/10/11
هفته 3 قشقايي شيراز 2 کيميا فرايند تهران 2 1395/06/28