لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 25 شهرداري اراک 2 قشقايي شيراز 0 1395/12/04
هفته 12 قشقايي شيراز 2 شهرداري اراک 1 1395/09/04