لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 18 نفت و گاز گچساران 0 قشقايي شيراز 0 1395/10/23
هفته 5 قشقايي شيراز 0 نفت و گاز گچساران 1 1395/07/17