لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 3 شاهين ماهشهر 2 باني گستر کيش 1 1395/06/28
هفته 14 باني گستر کيش 0 شاهين ماهشهر 3 1395/10/06