لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 8 شاهين ماهشهر 1 شاهين شهرداري بوشهر 1 1395/08/09
هفته 19 شاهين شهرداري بوشهر 1 شاهين ماهشهر 0 1395/11/11