لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 سردار بوکان 2 شاهين ماهشهر 1 1395/09/06
هفته 1 شاهين ماهشهر 1 سردار بوکان 0 1395/06/09