لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 نیروی زمینی تهران 0 شاهين ماهشهر 1 1395/10/20
هفته 5 شاهين ماهشهر 1 نیروی زمینی تهران 1 1395/07/17