لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 18 پاس همدان 1 شاهين ماهشهر 1 1395/11/04
هفته 7 شاهين ماهشهر 2 پاس همدان 0 1395/08/02