لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 زاگرس ياسوج 3 سپهر نقش جهان 1 1395/09/11
هفته 26 سپهر نقش جهان 1 زاگرس ياسوج 0 1395/12/10