لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 زاگرس ياسوج 1 قشقايي شيراز 0 1395/08/28
هفته 24 قشقايي شيراز 0 زاگرس ياسوج 3 1395/11/29