لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 کيميا فرايند تهران 1 زاگرس ياسوج 1 1395/11/04
هفته 7 زاگرس ياسوج 0 کيميا فرايند تهران 3 1395/07/28