لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 شهرداري اراک 0 زاگرس ياسوج 2 1395/10/11
هفته 3 زاگرس ياسوج 2 شهرداري اراک 1 1395/06/28