لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 نفت و گاز گچساران 3 زاگرس ياسوج 0 1395/11/15
هفته 9 زاگرس ياسوج 1 نفت و گاز گچساران 1 1395/08/14