لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 آينده سازان برق جديد فارس 3 شهر باران تهران 0 1395/09/28
هفته 24 شهر باران تهران 0 آينده سازان برق جديد فارس 3 1395/11/29