لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 آينده سازان برق جديد فارس 3 شهباز نوژان البرز 0 1395/07/03
هفته 17 شهباز نوژان البرز 0 آينده سازان برق جديد فارس 4 1395/10/17