لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 آينده سازان برق جديد فارس 1 کارون اروند خرمشهر 0 1395/06/15
هفته 15 کارون اروند خرمشهر 0 آينده سازان برق جديد فارس 0 1395/09/23