لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 19 شهرداري اراک 0 آينده سازان برق جديد فارس 0 1395/10/28
هفته 6 آينده سازان برق جديد فارس 1 شهرداري اراک 0 1395/07/23