لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 26 فولاد نوین اهواز 0 آينده سازان برق جديد فارس 0 1395/12/10
هفته 13 آينده سازان برق جديد فارس 2 فولاد نوین اهواز 0 1395/09/11