لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 2 شهرداري کاشان 1 آبي پوشان اردبيل 1 1395/06/15
هفته 13 آبي پوشان اردبيل 1 شهرداري کاشان 2 1395/09/13