لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 18 شهرداري ماهشهر 1 شهرداري کاشان 0 1395/11/04
هفته 7 شهرداري کاشان 1 شهرداري ماهشهر 2 1395/08/04