لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 15 شهرداري فومن 2 شهرداري کاشان 1 1395/10/13
هفته 4 شهرداري کاشان 2 شهرداري فومن 0 1395/07/03