لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 22 استقلال ب آبي تهران 1 شهرداري کاشان 2 1395/12/04
هفته 11 شهرداري کاشان 0 استقلال ب آبي تهران 0 1395/09/01