لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 شهرداری بندرعباس 0 شهرداري کاشان 0 1395/11/20
هفته 9 شهرداري کاشان 4 شهرداری بندرعباس 1 1395/08/16
لیگ 94955
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 7 شهرداری بندرعباس 1 شهرداري کاشان 0 1394/08/25
هفته 16 شهرداري کاشان 0 شهرداری بندرعباس 0 1394/11/20