لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 11 کارا شيراز 4 شاهين ماهشهر 1 1395/08/28
هفته 22 شاهين ماهشهر 6 کارا شيراز 0 1395/12/03