لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 20 هف سمنان 3 کارا شيراز 1 1395/11/19
هفته 9 کارا شيراز 0 هف سمنان 0 1395/08/16
لیگ 94955
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 12 هف سمنان 1 کارا شيراز 1 1394/10/14
هفته 3 کارا شيراز 1 هف سمنان 1 1394/07/29