لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 16 شهرداري همدان 3 کارا شيراز 0 1395/10/20
هفته 5 کارا شيراز 0 شهرداري همدان 0 1395/07/17