لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 آلومينيوم هرمزگان 0 کارا شيراز 0 1395/09/13
هفته 2 کارا شيراز 1 آلومينيوم هرمزگان 0 1395/06/15