لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 18 شهرداري تبريز 3 کارا شيراز 0 1395/11/04
هفته 7 کارا شيراز 0 شهرداري تبريز 1 1395/08/01