لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 13 کيميا فرايند تهران 1 شهر باران تهران 0 1395/09/11
هفته 26 شهر باران تهران 0 کيميا فرايند تهران 3 1395/12/10