لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 6 کيميا فرايند تهران 6 شهباز نوژان البرز 0 1395/07/23
هفته 19 شهباز نوژان البرز 0 کيميا فرايند تهران 2 1395/10/28