لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 4 کيميا فرايند تهران 1 کارون اروند خرمشهر 2 1395/07/03
هفته 17 کارون اروند خرمشهر 1 کيميا فرايند تهران 1 1395/10/17