لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 10 کيميا فرايند تهران 0 آينده سازان برق جديد فارس 0 1395/08/21
هفته 23 آينده سازان برق جديد فارس 1 کيميا فرايند تهران 0 1395/11/24