لیگ 95964
هفته بازی میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هفته 21 شهرداري اراک 0 کيميا فرايند تهران 3 1395/11/19
هفته 8 کيميا فرايند تهران 2 شهرداري اراک 2 1395/08/03